Regulamin najmu pojazdów stanowiący integralną część umowy wynajmu

I Wstęp

1.niniejszy Regulamin (dalej ,,Regulamin”) określa ogólne warunki najmu pojazdów obowiązujące w ramach umów najmu zawieranych przez strony umowy

2.Użyte w umowie najmu i Regulaminie określenia oznaczają:

a) Wynajmujący: jednoosobowa działalność gospodarcza będąca właścicielem pojazdu wynajmowanego

b) Najemca: osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa zawierająca z Wynajmującym umowę najmu pojazdu,

c) Użytkownik – osoba fizyczna, która podpisuje w imieniu i na rzecz Najemcy umowę najmu i/lub jest osobą upoważnioną przez Najemcę do kierowania najętym pojazdem.

3. Uprawnionymi do kierowania pojazdem są wyłącznie Najemca lub Użytkownik.

II Najemcą może zostać:

1. osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na prowadzenie pojazdów mechanicznych od minimum 3 lat,

c) nie jest pozbawiona mocą orzeczenia sądu prawa prowadzenia pojazdów,

d) wobec której nie toczy się postępowanie, które mogłoby doprowadzić do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów,

e) przedstawi Wynajmującemu dwa dokumenty tożsamości w tym prawo jazdy oraz na życzenie wynajmującego ostatni zapłacony rachunek z adresem do wglądu (za telefon, energię, gaz, itp.).

f) minimalny wiek najemcy i kierowcy 26 lat.

[W sytuacji, gdy Najemca nie jest jednocześnie użytkownikiem wymagania wskazane w punktach a – d muszą zostać spełnione także w stosunku do Użytkownika]

2. osoba prawna lub spółka osobowa, która:

a) przedstawi aktualny odpis z KRS,

b) przedstawi pełnomocnictwo do zawarcia umowy przez osobę, która spełnia warunki wymienione w punkcie 1 od a – d dla Użytkownika,

III. Najemca zobowiązuje się:

1. używać wynajęty pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami zawartej umowy.

2. zapoznać się z instrukcją obsługi kampera i/lub instrukcji wyposażenia turystycznego jeśli zostało wynajęte.

3. nie pozostawiać w wynajętym pojeździe związanych z nim dokumentów a także kluczyków.

4. zapoznać się z warunkami załączonej polisy ubezpieczeniowej pojazdu a w szczególności jej ważności w okresie użytkowania przedmiotowego pojazdu oraz zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń komunikacyjnych PZU Auto.

5. używać wynajęty pojazd wyłącznie na terytorium państw objętych ubezpieczeniem wynajętego pojazdu.

6. nie dokonywać w wynajętym pojeździe żadnych zmian i modyfikacji.

7. poruszaniem się pojazdem wyłącznie po krajach Unii Europejskiej i zgodnie z informacją zawartą w umowie wynajmu o celu i trasie podróży. W przypadku zmiany trasy poinformować wynajmującego bezzwłocznie, który musi wyrazić zgodę na zmianę trasy.

8. nie wykonywać samodzielnie żadnych napraw, a w przypadku awarii uniemożliwiająca dalsza podróż, a także innych zdarzeń drogowych w wyniku których pojazd został uszkodzony skutecznie powiadomić Wynajmującego: telefonicznie pod nr tel. 0048503118839 lub 0048505257937 i wysłać również informację na adres e-mail culuiza@gmail.com Informacje należy przekazać niezwłocznie tzn. nie później niż 12h od zaistniałej sytuacji. Każde zdarzenie drogowe, w którym pojazd uległ uszkodzeniu należy zgłosić na infolinii ubezpieczyciela PZU pod numerem tel. 801 102 102, 0048 22 566 55 55 i zastosować się do wskazówek ubezpieczyciela a także poinformować miejscową policje.

9. w trakcie użytkowania pojazdu dbać o jego stan techniczny, polegającej przede wszystkim na uzupełnianiu paliwa, płynów eksploatacyjnych (oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płyny hamulcowego i płynu do spryskiwaczy, płynu Adblue) utrzymywaniu prawidłowego ciśnienia w oponach i sprawdzaniu działania wszystkich świateł. Pojazd wydawany klientowi jest sprawny technicznie.

10. w przypadku dłuższego postoju powyżej 24 godzin, a w szczególności całonocnego nie pozostawiać pojazdu bez nadzoru, tzn. zaleca się, aby pojazd był pod opieka wynajmującego, zaparkowany w miejscach bezpiecznych, strzeżonych (kempingi, parkingi strzeżone, parkingi monitorowane). Niedozwolone jest pozostawić pojazdu bez nadzoru w miejscach potencjalnych zagrożonych kradzieżą lub dewastacją.

11. przestrzegania w pojeździe zakazu: palenia art. tytoniowych, e-papierosów itp., Wynajmujący dopełni wszelkich starań, aby pojazd w trakcie zwrotu był wolny od obcych trwałych zapachów, które są trudne do usunięcia.

12. Najemca zobowiązuje się stosować chemię do czyszczenia: okien, toalet WC i papier toaletowy wyłącznie dedykowany dla pojazdów kempingowych.

13. w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wynajętego pojazdu zawiadomić na miejscu zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu dotyczącego okoliczności zajścia zdarzenia oraz zawiadomić Wynajmującego i przekazać mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia.

14. nie przekraczać dopuszczalnej prędkości pojazdu tj. 120km/h.

15. nie wpuszczać do wnętrza pojazdu jakichkolwiek zwierząt w tym: psy, koty

16. korzystając z markizy zewnętrznej zawsze stosować pasy, śledzie i szpilki mocując trwale do podłoża.

17. nie przekraczać limitu dobowego 350 kilometrów (limity sumują się z poszczególnych dób), a w przypadku przekroczenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty dodatkowej.

18. Postanowienia tego punktu stosuje się odpowiednio do osoby kierującej pojazdem.

19. W dniu odbioru pojazdu posiadać przy sobie oryginał dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu wpłat wynagrodzenia, kaucji, opłaty rezerwacyjnej.

IV Odpowiedzialność Najemcy

1. W przypadku odmowy pokrycia przez Ubezpieczyciela szkody powstałej z winy Najemcy, wykraczającej poza Ogólne Warunki Ubezpieczenia, polegającej na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bądź kradzieży pojazdu z kluczykami i/lub dokumentami Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania pokrywającego koszty naprawy lub przywrócenia stanu poprzedzającego pojazdu. Wysokość odszkodowania ograniczona jest wartością pojazdu w dniu powstania szkody/kradzieży. Odszkodowanie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wezwania do jego zapłaty przez Wynajmującego.

2. Najemca zobowiązany jest pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku eksploatacji najmowanego pojazdu w sposób, który narusza warunki ubezpieczenia, regulaminu, a w szczególności spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, powstałe w wyniku udostępnienia pojazdu osobom trzecim .

3. W przypadku powstania szkody Najemca pokrywa w całości kwotę o jaką zostało zmniejszone odszkodowanie, jeżeli zostało ono zmniejszone w wyniku wykrycia, że osoba kierująca wynajętym pojazdem przekroczyła dopuszczalną prędkość lub w inny sposób przyczyniła się do powstania szkody.

4. W przypadku kradzieży wynajętego samochodu wraz z dokumentami i/lub kluczykami Najemca pokrywa koszty utraty samochodu w całości,

5. W przypadku zatrzymania wynajętego samochodu przez organy ścigania, celne albo podatkowe w związku z popełnieniem przez Najemcę lub osobę kierującą pojazdem przestępstwa lub wykroczenia, Najemca ponosi wszelkie związane z tym koszty, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapłaty kary umownej za opóźnienie w obowiązku zwrotu samochodu w wysokości wskazanej w punkcie IX pkt1 Regulaminu.

V Wynajmujący:

1. zawiera umowę najmu za pośrednictwem upoważnionego do tego reprezentanta,

2. oddaje do używania Najemcy pojazd opisany w umowie w stanie dobrym, czystym, co dodatkowo jest opisane w protokole zdawczo-odbiorczym.

3. oświadcza, że pojazd oddany do używania Najemcy znajduje się w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację,

4. zapewnia wymagane przepisami prawa Polskiego wyposażenie pojazdu: gaśnica, trójkąt. Ponadto pojazd powinien mieć na wyposażeniu: kamizelkę odblaskowa, apteczkę, zestaw bezpieczników i żarówek, zestaw naprawczy do koła.

5. nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz kary pieniężne nałożone na Najemcę, które Najemca zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie.

6. nie odpowiada za usterki w pojeździe które wystąpiły w trakcie użytkowania najemcy. Usterki pojazdu które uniemożliwiają dalsza podróż należy zgłosić Wynajmującemu zgodnie z pkt. III pod pkt. 8, który sprawę przekaże do Assistance producenta pojazdu. Wynajmujący po uzgodnieniu z Najemcą może zapewnić transport osobowy (z miejsca zdarzenia usterki uniemożliwiającą podróż pojazdu) do siedziby firmy lub miejsca zamieszkania Najemcy.

7. zobowiąże się w przypadku usterki pojazdu uniemożliwiająca dalsza podróż (tj. usterka silnika, skrzyni biegów czy układu jezdnego) oraz kiedy wezwany serwis producenta pojazdu (w tym Assistance) tej usterki nie usunie bezzwłocznie, do zwrotu Najemcy części wynagrodzenia proporcjonalnie za okres od czasu skutecznego zgłoszenia usterki Wynajmującemu do końca trwania umowy najmu.

VI Zapłata

1. Najemca dokonuje zapłaty wynagrodzenia za cały deklarowany okres najmu z góry przed odbiorem pojazdu

2. Najemca dokonuje celem rezerwacji terminu wynajmu pojazdu wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia w momencie potwierdzania rezerwacji. W przypadku rezygnacji z wynajmu bez wcześniejszego porozumienia stron opłata nie ulega zwrotowi.

3. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić wszelkie ewentualne opłaty dodatkowe, kary i należności, wynikające z postanowień umowy lub Regulaminu.

4. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności,

VII Kaucja i zaliczka

1. Wysokość kaucji jest każdorazowo określana w umowie i wynosi minimum 5000zł.

2. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych kosztów Wynajmującego spowodowanych przez Najemcę.

3. Najemca wpłaca kaucję przelewem na konto wynajmującego przed rozpoczęciem najmu lub wpłaca w gotówce.

4. Kaucja zostaje rozliczona – zwrócona w całości lub części w ciągu 7 dni od zdania pojazdu i dodatkowego wyposażenia.

5. W przypadku powstania szkody wynajętego pojazdu kaucja zostanie zatrzymana do czasu likwidacji szkody w całości.

6. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej na poczet wynajmu przez Najemcę, opłata nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z umowy wynajmu a w przypadku zawarcia umowy wynagrodzenie zostanie pomniejszone o opłatę rezerwacyjną.

VIII Opłaty dodatkowe

1. Opłata serwisowa – dokładne mycie i sprzątanie pojazdu przed okresem najmu, sprawdzenie stanu technicznego, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, jedną lub dwie butle z gazem, jedną butelkę płynu do toalety chemicznej, rolki papieru do toalety chemicznej, przeszkolenie z zakresu obsługi, napełnienie zbiornika z wodą, opróżnienie zbiornika na brudną wodę, parkowanie samochodu klienta – 300zł

2. Opłata za zwrot pojazdu z pozostawionymi w nim nieczystościami – fekaliami – 500zł

3. Opłata za złamanie zakazu palenia art. tytoniowych, e-papierosów itp. omówionym w pkt. III w pod pkt. 11 – 1500zł

4. Opłata za zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż w chwili wydania – średnia cena za litr paliwa obowiązująca na stacjach paliw (w miejscu siedziby wynajmującego) w dniu zwrotu pojazdu.

5. Opłata za: zniszczenie tapicerki na łóżkach lub fotelach lub materaca od 1500 PLN, pranie poplamionej tapicerki od 50 PLN zależy od stopnia zabrudzenia, sprzątanie na życzenie klienta od 100 PLN zależy od stopnia zabrudzenia.

6. Opłata manipulacyjna za wykroczenie drogowe lub nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania dotycząca korespondencji z urzędami – 100 zł,

7. Wskazane powyżej opłaty lub zryczałtowane kary nie ograniczają Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy dodatkowego odszkodowania w sytuacji, gdy poniesione szkody przewyższą wartość zastrzeżonej kary lub ustalonej opłaty.

8. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów 1,23zł za każdy kilometr ponad limit

IX Kara umowna

1. W przypadku braku zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, Najemca, oprócz wynagrodzenia za każdą rozpoczętą dobę wynajmu, zapłaci karę umowną za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia w wysokości trzykrotności umówionego wynagrodzenia za jedną dobę. Kare umowna nie stosuje się w przypadku zastosowania się pkt III p. pkt 8

X Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony każdorazowo wskazany w umowie.

2. Umowa może zostać przedłużona wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy złożony najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwrotu pojazdu; w razie braku stosownego powiadomienia Wynajmujący ma prawo naliczyć za okres dalszego korzystania z pojazdu karę umowną w wysokości wskazanej w punkcie IX pkt 1 Regulaminu;

3. Okresem rozliczeniowym jest dzień liczony od chwili rozpoczęcia najmu;

4. 0 ile nie zachodzi przypadek wskazany w punkcie 2 powyżej (naliczenie kary umownej) przekroczenie czasu trwania umowy skutkuje koniecznością zapłaty wynagrodzenia za każdą kolejną rozpoczętą dobę w wysokości zgodnej ze stawką dobową wskazaną w Umowie,

XI Zwrot pojazdu

1. Najemca dokonuje zwrotu pojazdu w wyznaczonym w umowie terminie.

2. Najemca dokonuje zwrotu pojazdu w biurze Wynajmującego lub w innym miejscu obustronnie uzgodnionym najpóźniej o godzinie i w dniu określonym w umowie.

3. Najemca dokonuje zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym wraz dokumentami, kluczykami oraz z wyposażeniem dodatkowym z nim wydanym, czysty wewnątrz i na zewnątrz. Pojazd z zewnątrz można myć wyłącznie ręcznie bezdotykowo wodą i/lub stosując do tego chemie przystosowaną do mycia pojazdów kempingowych. Najemca dołoży wszelkiej staranności aby nie porysować powierzchni zabudowy kampera w tym również okna które mają delikatną powierzchnie. Zabrania się korzystania z myjni automatycznych.

4. Najemca dokonuje zwrotu pojazdu z bakiem paliwa napełnionym do stanu z jego odbioru;

5. Po zbadaniu oddawanego pojazdu, Wynajmujący dokonuje jego odbioru protokołem odbioru pojazdu. W protokole odbioru Wynajmujący określa stan oddawanego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz ilością paliwa w zbiorniku.

6. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub jego stan nie będzie odpowiadał normalnej eksploatacji Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego szkody. Odszkodowanie zostanie w pierwszej kolejności pokryte z wpłaconej przez Najemcę kaucji,

7. Brak zwrotu pojazdu w wyznaczonym terminie bez skutecznego, oficjalnego porozumienia z Wynajmującym zostanie uznany za kradzież i zostanie zgłoszony odpowiednim organom ścigania.

XII Postanowienia końcowe

1. Wszelkie ceny zawarte w umowie najmu i regulaminie są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

2. W przypadku gdy Wynajmujący nie pobiera od Najemcy opłaty za udostępnienie samochodu, otrzymuje on pojazd na zasadzie umowy użyczenia. Do warunków umowy użyczenia stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem punktów VI i VII.

3. Najemca oraz Użytkownik gwarantują, że podane do umowy dane i oświadczenia są zgodne z prawdą,

4. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że wynajmowany pojazd wyposażony jest w urządzenie monitorujące GPS oraz inne urządzenia namierzające służące do lokalizowania pojazdu w przypadku kradzieży lub przywłaszczenia.

5. W trakcie trwania umowy w przypadku naruszenia postanowień umowy przez wynajmującego, najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać bezzwłocznego zwrotu pojazdu a także wynagrodzenie najemcy wynikające z umowy wynajmu nie podlega zwrotowi ani pomniejszeniu.

6. Odbiór kampera następuje od godz. 10:00, zdanie kampera do godz. 16:00 jeśli umowa najmu nie wskazuje innego czasu. Termin może ulec zmianie wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym.

7. W kwestiach nieuregulowanych w umowie najmu i Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Umowę najmu samochodu wraz z Regulaminem stanowiącym jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Niniejszy Regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Wynajmującego.

10. Integralna częścią umowy jest załącznik – klauzula informacyjna

11. Najemca wyraża zgodę na ustalenie tożsamości Najemcy przez Wynajmującego przez okazanie dwóch dokumentów potwierdzających jego tożsamość w tym prawo jazdy.